Linija 481

Linija 481 Iza ovog naslova stoji, po našem mišljenju, veoma važna inicijativa čijom bi se realizacijom stekao realan, jasan i detaljan uvid na koji način se troše sredstva iz Budžeta Republike Srbije koja se inače zovu “ dotacije za NVO “, a u okviru su budžetske linije 481. Zahvaljujući USAID –u, Centru za razvoj neprofitnog [...]

Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu i prava raseljenih lica

Balkanski centar  za migracije i humanitarne aktivnosti od kraja 2007. godine pruža pravnu pomoć interno raseljenim licima u postupcima za realizaciju prava iz privatizacije na Kosovu. Ovaj tekst je zasnovan na iskustvima Balkanskog centra za migracije. Uvodne napomene Proces privatizacije na Kosovu je formalno započeo 2002. godine, donošenjem Uredbe br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine [...]

Korisni linkovi

Komeserijat za izbeglice Vlade Republike Srbije Kancelarija za  Kosovo i Metohiju Republički fond PIO Srbije Zavod za socijalno osiguranje Srbije Katolička služba za pomoć - Catholic Relief Services - CRS Program za razvoj Organizacije ujedinjenih nacija - UNDP UNHCR Danski savet za izbeglice -DRC  

Informacije o Kosovskoj agenciji za imovinu

Kosovska agencija za imovinu (KPA) je nadležna da rešava imovinske zahteve koji su nastali zbog okolnosti direktno povezanih ili kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. To su: (a)  Zahtevi za priznavanje vlasništva nad privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu; i (b) Zahtevi u vezi [...]