Home/News/Newsflash/Privatizacija preduzeća na Kosovu i Metohiji

Privatizacija preduzeća na Kosovu i Metohiji

Privatizaciju na Kosovu sprovodi Kosovska Agencija za privatizaciju (PAK). Ova agencija objavljuje privremene i konačne liste radnika koji imaju pravo na deo dobiti od prodaje njihovih preduzeća. U Republici Srbiji liste radnika se objavljuju u dnevnom listu „Danas“. Pravo na podelu 20% od cene koja se postigne prodajom društvenih preduzeća, imaju lica koja se u momentu privatizacije nalaze na spisku zaposlenih tog preduzeća pod uslovom da su se najmanje tri godine nalazila na platnom spisku preduzeća. Od početka 2007. godine, Kosovska agencija za privatizaciju dva puta objavljuje listu radnika za jedno preduzeće, prvi put kao privremenu, a drugi put kao konačnu listu radnika. Radnici koji se ne nalaze na ovim listama, a ispunjavaju uslove da se nađu na njoj, mogu da podnesu žalbe Kosovskoj agenciji za privatizaciju ukoliko se radi o objavljivanju privremenih lista radnika i Vrhovnom sudu Kosova ukoliko se radi o objavljivanju konačnih lista radnika. Žalbe se moraju podneti u roku od 20 dana od dana objave lista. Ovo podrazumeva da žalbe sa potrebnim dokazima (overena kopija radne knjižice,…) moraju pre isteka roka za žalbu biti primljene u Kosovskoj agenciji za privatizaciju odnosno u Vrhovnom sudu Kosova, što u praksi znatno skraćuje navedeni rok. Da bi proverili da li je za vaše preduzeće objavljena lista radnika od početka 2009. godine do danas i da li se vaše ime nalazi na toj listi kliknite na http://www.pak-ks.org/. Za starije liste radnika kliknite na http://kta-kosovo.org/

2015-12-18T11:07:24+00:00