Home/O Nama
O Nama 2017-12-25T15:30:52+00:00

BALKANSKI CENTAR ZA MIGRACIJE I HUMANITARNE AKTIVNOSTI

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je osnovan sa ciljem da:
– Istražuje prinudne migracije u kontekstu zaštite ljudskih prava
– Pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć siromašnom stanovništvu, posebno ugroženim grupacijama kao što su izbeglice, interno raseljena lica i pripadnici manjinskih zajednica u regionu
– Sarađuje sa sličnim nevladinim organizacijama u zemljama u okruženju sa namerom da se olakša ostvarivanje uskraćenih ili ugroženih prava populaciji koja je prinudno promenila boravište
– Utiče na izmenu pravnih postupaka i mehanizama koji zbog manjkavosti usporavaju ili blokiraju ostvarivanje prava izbeglih, raseljenih lica i drugih ugroženih grupa.
Trenutno BCM realizuje nekoliko projekata, a to su:
– pravna pomoć raseljenim licima sa Kosova i Metohije i izbeglicama iz Bosne i Herzegovine i Hrvatske, kao i lokalnom stanovništvu
– pružanje humanitarne i pravne pomoći migrantima sa Bliskog istoka
edukacija i psihosocijalna podrška migrantima
– unapređenje vladavine prava u jedinicama lokalne samouprave kroz informativno- edukativni projekat „Pravna oglasna tabla“ i projekat „Pravna pomoć u opštinama“
– pribavljanje dokumenata iz izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije i iz matičnih službi sa KiM.