Aktuelno

BCM od 03. 08. 20015. godine pruža pomoć izbeglicama na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat je finansiran od strane Katoličke službe za pomoć. Tri prevodioca/info službenika BCM-a  svakodnevno pomažu izbeglicama u komunikaciji sa institucijama na teritoriji opštine (Crveni Krst, Hitna pomoć, Dom zdravlja, Policijska stanica,....). Oni izbeglicama daju sve potrebne informacije na  arapskom i engleskom jeziku. Pored toga lekari angažovani od strane BCM-a tri puta nedeljno borave u Kanjiži u Privremenom centru (Vašarište), sa neophodnom opremom i lekovima i brinu se o zdravstvenom stanju izbeglica.  Pravni savetnici BCM-a, jednom nedeljno izbeglicama daju potrebne pravne savete i informacije.

 

 

 

 

 

Privatizacija preduzeća na Kosovu i Metohiji

Privatizaciju na Kosovu sprovodi Kosovska Agencija za privatizaciju (PAK). Ova agencija objavljuje privremene i konačne liste radnika koji imaju pravo na deo dobiti od prodaje njihovih preduzeća. U Republici Srbiji liste radnika se objavljuju u dnevnom listu „Danas“. Pravo na podelu 20% od cene koja se postigne prodajom društvenih preduzeća, imaju lica koja se u momentu privatizacije nalaze na spisku zaposlenih tog preduzeća pod uslovom da su se najmanje tri godine nalazila na platnom spisku preduzeća. Od početka 2007. godine, Kosovska agencija za privatizaciju dva puta objavljuje listu radnika za jedno preduzeće, prvi put kao privremenu, a drugi put kao konačnu listu radnika. Radnici koji se ne nalaze na ovim listama, a ispunjavaju uslove da se nađu na njoj, mogu da podnesu žalbe Kosovskoj agenciji za privatizaciju ukoliko se radi o objavljivanju privremenih lista radnika i Vrhovnom sudu Kosova ukoliko se radi o objavljivanju konačnih lista radnika. Žalbe se moraju podneti u roku od 20 dana od dana objave lista. Ovo podrazumeva da žalbe sa potrebnim dokazima (overena kopija radne knjižice,...) moraju pre isteka roka za žalbu biti primljene u Kosovskoj agenciji za privatizaciju odnosno u Vrhovnom sudu Kosova, što u praksi znatno skraćuje navedeni rok. Da bi proverili da li je za vaše preduzeće objavljena lista radnika od početka 2009. godine do danas i da li se vaše ime nalazi na toj listi kliknite na http://www.pak-ks.org/. Za starije liste radnika kliknite na http://kta-kosovo.org/

 

Rešavanje imovinskih zahteva na Kosovu i Metohiji

Kosovska agencija za imovinu (KPA) je nadležna da rešava imovinske zahteve koji su nastali zbog okolnosti direktno povezanih ili kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. To su:

(a)  Zahtevi za priznavanje vlasništva nad privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu; i

(b) Zahtevi u vezi sa pravom korišćenja nepokretne imovine uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. Rok za podnošenje ovih zahteva je istekao 03. 12. 2007. godine. Ukoliko ste podneli zahtev za imovinu i želite proveriti status tog zahteva ili želite proveriti da li je neko drugi podneo    zahtev za imovnu na koju vi polažete pravo.kliknite na http://www.kpaonline.org/.

 
UKRATKO O NAMA

 

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je nevladina organizacija koju su 2003. godine osnovali ljudi koji su već imali značajno iskustvo u oblasti ostvarivanja imovinskih i drugih prava  izbeglica sa područja bivše Jugoslavije.

U proteklih nekoliko godina Balkanski centar za migracije realizovao je niz projekata čije je težište bilo pružanje besplatne pravne pomoći interno raseljenim licima sa područja Kosova i  Metohije, izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i  Hrvatske kao i siromašnom domaćem stanovništvu koje vodi administrativne i sudske postupke u zemljama u okruženju. U fokusu aktivnosti je uglavnom pomoć u procesu povrata imovine u posed,  postupci koji se vode za naknadu štete za uništenu i oštećenu imovinu  na području  gde su živeli, ostvarivanje prava u procesu privatizacije preduzeća u kojima su radili, ostvarivanje prava na penziju, obezbedjivanje dokumenata itd.

S ciljem  pružanja što kvalitetnije pravne pomoći svojim korisnicima BCM je u toku rada uspostavio uspešnu saradnju sa  nevladinim organizacijama  u regionu.

Pored  svakodnevnog primanja stranaka i direktnog pružanja pravne pomoći od usmenih pravnih saveta pa do pisanja tužbi i drugih pismena (primarna i sekundarna pravna pomoć izuzev zastupanja) ova nevladina organizacija kontinuirano radi na podizanju opšte svesti o potrebi stvaranja uslova za uspostavljanje vladavine prava i razvoja civilnog društva na lokalnom nivou.

Tako je u saradnji sa opštinama i gardovima u Srbiji realizovan projekat “Pravna oglasna tabla “ čija je suština distribucija letaka na kojima su o temama iz raznih oblasti prava na veoma pristupačan i razumljiv način pružene  informacije gradjanima.

BCM  uspešno realizuje i projekte  koji direktno doprinose razvoju civilnog društva na lokalnom nivou. Reč je o aktivnostima  kojima se interno raseljena lica  kroz različite cikluse obuke osposobljavaju i ohrabruju za što uspešnije uključivanje u normalan život sredina u kojima se nalaze.