Home/Pravna pomoc za raseljena lica

Privatizacija na Kosovu – Praksa Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova

Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu je započela 2002. godine kada je donesena Uredba br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine kojom je ustanovljena Kosovska Poverenička Agencija (Kosovo Trust Agency - KTA). U maju 2003. godine je raspisan tender za prvu grupu preduzeća. Propisi koji regulišu ovu oblast su menjani više puta, a osnovni akti koji [...]

Informacije o Kosovskoj agenciji za imovinu

Kosovska agencija za imovinu (KPA) je nadležna da rešava imovinske zahteve koji su nastali zbog okolnosti direktno povezanih ili kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. To su: (a)  Zahtevi za priznavanje vlasništva nad privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu; i (b) Zahtevi u vezi [...]