Home/Iz našeg ugla/Iz našeg ugla

Privatizacija na Kosovu – Praksa Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova

Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu je započela 2002. godine kada je donesena Uredba br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine kojom je ustanovljena Kosovska Poverenička Agencija (Kosovo Trust Agency - KTA). U maju 2003. godine je raspisan tender za prvu grupu preduzeća. Propisi koji regulišu ovu oblast su menjani više puta, a osnovni akti koji [...]

Linija 481

Linija 481 Iza ovog naslova stoji, po našem mišljenju, veoma važna inicijativa čijom bi se realizacijom stekao realan, jasan i detaljan uvid na koji način se troše sredstva iz Budžeta Republike Srbije koja se inače zovu “ dotacije za NVO “, a u okviru su budžetske linije 481. Zahvaljujući USAID –u, Centru za razvoj neprofitnog [...]

Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu i prava raseljenih lica

Balkanski centar  za migracije i humanitarne aktivnosti od kraja 2007. godine pruža pravnu pomoć interno raseljenim licima u postupcima za realizaciju prava iz privatizacije na Kosovu. Ovaj tekst je zasnovan na iskustvima Balkanskog centra za migracije. Uvodne napomene Proces privatizacije na Kosovu je formalno započeo 2002. godine, donošenjem Uredbe br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine [...]