Linija 481

Linija 481

Iza ovog naslova stoji, po našem mišljenju, veoma važna inicijativa čijom bi se realizacijom stekao realan, jasan i detaljan uvid na koji način se troše sredstva iz Budžeta Republike Srbije koja se inače zovu “ dotacije za NVO “, a u okviru su budžetske linije 481. Zahvaljujući USAID –u, Centru za razvoj neprofitnog sektora i Institutu za održive zajednice sačinjena je analiza  iz koje je vidljivo da se iz budžeta Republike Srbije svake godine troše desetine miliona eura na «dotacije za NVO». Detaljnijim pregledom dobitnika ovih sredstava ustanovljeno je da najveći deo novca odlazi na finansiranje sportskih udruženja, verskih zajednica i političkih partija, a zanemarljiv iznos sredstava za, kako ih budžet definiše, ostale NVO.

Razlog više, kako je u pomenutoj analizi izneseno, da se ovi budžetski korisnici razdvoje leži i u činjenici da su Zakoni koji regulišu način finansiranja NVO i ostalih navedenih organizacija različiti. Ovo je još jedno uporište na osnovu kojeg inicijatori izmene budžetske linije 481 traže da se budžetske dotacije političkim strankama, sportskim društvima i verskim zajednicama evidentiraju i prezentuju odvojeno od linije 481.

Balkanski centar za migracije se pridružio ovoj inicijativi jer se realizujući projekte čiji je prioritetan cilj razvoj civilnog društva na lokalnom nivou suočio sa ovakvom praksom prilikom apliciranja projekata na konkurse za dodelu opštinskih budžetskih sredstava namenjenih nevladinom sektoru.

Inicijatorima ovih promena pridružili smo se jer u celini delimo i njihovo mišljenje prema kojem je samo na ovaj način moguće prepoznati šta vlast zaista očekuje od nevladinih organizacija i koliko je za to spremna da plati, a tek tada će nevladine organizacije, što je takođe u analizi navedeno, biti u stanju da na vreme procene svoje mogućnosti i pripreme održive projekte.
2015-12-18T14:52:32+00:00